18 marca, 2019

Regulamin do przetargów

Załącznik nr 3
Do Regulaminu określającego zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność CGFP sp. z o.o.
ZAWARTOŚĆ OFERTY
Materiały obowiązkowe

 1. Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy
 2. Adres oferenta/siedziba Firmy,
 3. Dane Firmy : NIP, REGON ,
 4. PESEL w przypadku osoby fizycznej,
 5. Data sporządzenia oferty;
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 7. Oferowana cena,
 8. Proponowany sposób jej zapłaty,
 9. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
 10. Kopia dowodu wniesienia wadium.
 11. Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z
  „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).