18 marca, 2019

Ogłoszenia

PRZETARG

CGFP sp. z o.o. z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wybór wykonawcy dla zadania: demontaż i kupno 12 szt. zbiorników zbożowych typu SZAL o pojemności 150 t każdy, rok budowy 1972r.

Opis urządzeń:

Silosy 12 szt. produkcji polskiej typu SZAL walcowe o osi pionowej z płaszczem i lejem aluminiowym zamocowanym na 8 słupach stalowych. Dach stalowy w formie stożka. W płaszczach silosów wycięte otwory rewizyjne z zamontowanymi podestami i drabinkami stalowymi do wejścia. Pierścień łączący lej z płaszczem o przekroju zamkniętym, wykonany z ceownika z przyspawaną doczołowo blachą, oparty na głowicy słupów stalowych. Słupy, na których oparte są silosy wykonane są z rur stalowych z usztywnieniami. Do transportu zboża służą redlery: dolny i górny. Adres instalacji: Osówiec, Pałacowa 1, 86-014 Sicienko.

Cena wywoławcza urządzeń:            144.000,00 PLN netto

Termin otwarcia ofert:                       04.02.2020r. godz. 11.00

Miejsce przetargu:                             Wojnowo 5, gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu:

  • Wysokość wadium:               5% ceny wywoławczej netto  tj.  kwota 7.200,00 PLN
  • Wadium wnoszone jest w:     pieniądzu,  w kasie w siedzibie CGFP sp. z o.o. lub na konto spółki na nr:                   96 9484 1192 2950 0950 1710 0001
  • Wadium należy wnieść:         do dnia 28.01.2020r.
  • Termin składania ofert:          do dnia 30.01.2020r. do godz. 11.00
  • Miejsce składania ofert :        Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria,   w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG SILOSY/CGFP
  • Informacje o urządzeniach udzielane będą  w siedzibie Spółki w terminie:

Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 (tel. kontaktowe: 885 855 039, 508 282 672)

  • Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania w przeciągu miesiąca od podpisania umowy.
  • Zamawiający oświadcza, iż przedmiotowe prace zostały zgłoszone organom administracji architektoniczno – budowlanej i posiada stosowne pozwolenie na rozbiórkę. Powierza się Wykonawcy ustanowienie Kierownika Rozbiórki.

CGFP sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.