28 lutego, 2023

Dotacje UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja mająca na celu poprawę konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe oraz poprawa jakości środowiska poprzez wykorzystanie OZE.

Na skutek realizacji operacji zostaną osiągnięte wskaźniki operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.