Sierpień 22, 2018

Regulamin do przetargów

Załącznik nr 3

Do Regulaminu określającego zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność Fundacji Potulickiej

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Materiały obowiązkowe

  1. Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta,
  2. Adres oferenta/siedziba Firmy,
  3. Dane Firmy : NIP , REGON ,
  4. PESEL w przypadku osoby fizycznej,
  5. Data sporządzenia oferty;
  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  7. Oferowana cena,
  8. Proponowany sposób jej zapłaty,
  9. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
  10. Kopia dowodu wniesienia wadium.

 

REGULAMIN w wersji PDF :